PĂRȚILE CONTRACTANTE:

MY LADY ANGEL SRL, cu sediul în orașul Borșa, str. Brădet nr. 2A, cod poștal 435200, județul Maramureș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J24/1340/2006, cod de identificare fiscală CIF/CUI: RO18974100, cont bancar IBAN nr RO34 BTRL RONC RT02 8700 7301 deschis la Banca Transilvania - Agenția Borșa, telefon 0758362384, email: hroman.mm@gmail.com, website www.romanhotel.ro, reprezentată prin d-na Angelica Roman având funcția de manager, denumităîn continuare PRESTATOR sau HOTEL sau FURNIZOR

și

Otiral tour , cu sediul in Oradea , strada Vladeasa nr.20, telefon 0771073803, adresa e-mail otiraltourtrips@gmail.com ,
înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J5/535/2022, cod de identificare fiscala CIF/CUI 45742514, reprezentată prin dl/d-na Ionescu Otilia , având funcția de Manager, denumită în continuare BENEFICIAR sau AGENȚIE sau COLABORATOR, {având sucursala - Otiral tour, adresa sucursala: - Vladeasa nr.20, telefon: - 0771073803 }

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului constă în colaborarea dintre părți pentru prestarea de servicii hoteliere (cazare, spa, restaurant, bar) pe o durată fixă, precizată de agenție, în incinta Hotelului ROMAN**** SKI & SPA RESORT din localitatea Borșa, Județul Maramureș, persoanelor comunicate de BENEFICIAR/ AGENȚIE și denumite în continuare TURIST sau CLIENT FINAL.

2. TARIFE, COMISIOANE ȘI PLĂȚI

2.1. BENEFICIARUL va primiun comision de 10% din contravaloarea serviciilor hoteliere comandate si achitate de TURIST la Agentie. Comisionul se va calcula sub forma unei reducere de 10% din valoarea totală facturată de HOTEL către BENEFICIAR și va fi precizat pe factura proformă.

2.2. Tarifele practicate de PRESTATOR, disponibilitatea spatiilor de cazare precum si serviciile incluse, sunt comunicate Agentiei în momentul solicitarii rezervarii, in functie de perioada solicitata.

2.3. Prestatorul va confirma rezervările numai in scris, prin e-mail, emitand o facturăproforma care va contine tarifele practicate precum si comisionul acordat Agentiei.

2.4. Rezervările vor fi garantate prin plata de către Beneficiar a unui avans de minim 50% în termen de 72 ore de la primirea facturii proforme.

2.5. Achitarea integrală trebuie realizată cu cel puțin 10 zile înainte de data de check-in a turistilor.

2.6. Neachitarea integrală în avans, la termenele stabilit,va atrage anularea rezervării și pierderea avansului achitat.

2.7. Rezervările realizate și achitate parțial la un tarif, nu vor fi afectate de modificarea tarifelor, chiar dacă modificareatarifelor se va realiza ulterior achitării parțiale și anterior achitării totale.

2.8. Politica tarifara pentru copii este prezentata in Anexa 1. Tarifele pot suferi modificari si vor fi comunicate prin proforma aferenta rezervarii.


3. POLITICA DE REZERVARI ȘI ANULARI

3.1. Cererea de rezervare se face prin comunicare scrisă prin e-mail, emisă de Beneficiar, aceasta trebuie să conțină perioada cazării (check-in – check-out), numărul de persoane, tipul de camere dorite, extra servicii dorite.

3.2. Disponibilitatea și oferta completă, împreună cu proforma, vor fi comunicate de HOTEL zilnic, de luni până vineri, între orele 10.00 –18.00.

3.3. Rezervarea camerelor se va realiza temporar până la confirmarea plății avansului de către Beneficiar.

3.4. Pentru cereri de rezervare care au data de check-in mai mică de 10 zile față de data cererii, Beneficiarul achită integral contravaloarea serviciilor comandate și va transmite dovada plății în cel mai scurt timp posibil pentru a garanta rezervarea.

3.5. Hotelul își rezervă dreptul de a refuza cererile de cazare pentru perioade mai mici de 5 zile față de data de check-in.

3.6. Anularea rezervărilor fără plata unor penalități se face cu acordul Prestatorului, cu minim 15 zile până la data cazării (check-in).

3.7. Ziua hoteliera incepe la ora 14 și se termină la ora 11. În cazul în care, în ultima zi de sejur, spațiile de cazare ramân ocupate dupa ora 11, turiștii vor plăti Prestatorului contravaloarea a 50% din tariful de cazare pentru spațiile ocupate. După ora 14.00 camerele se vor achita integral.

4. COMUNICAREA INTRE PARTI

4.1 Comunicarea intre parti, inclusiv a rezervarilor, cat si a facturilor sau a altor documente se face prin e-mail, astfel:

- pentru hotel: hroman.mm@gmail.com

- pentru agentie: otiraltourtrips@gmail.com

4.2 Notificari si alte documente pot fi transmise si prin posta (cu confirmare de primire) sau curier, la adresele mentionate in preambul (sediul social).

5. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

5.1. În cazul nerespectării uneia sau mai multor clauze din prezentul contract, acesta se consideră desființat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere și fără orice altă formalitate prealabilă.

5.2. Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă în condițiile legii. În cazul în care părțile se găsesc in imposibilitatea onorării obligațiilor ce le revin din motive de forță majoră, respectiva parte va trebui să-și anunțe partenerul imediat prin toate mijloacele de care dispune, în scopul diminuării daunelor potențiale.

5.3. Prezentul contract este guvernat de legile României și legile comerciale a statului Român și poate fi influențat de orice modificare legislativă realizată de stat. Modificările legislative care vor afecta termeni prezentului contract sau tarifele practicate, vor fi aplicate automat în prezentul contract, fără notificări în prealabil.

5.4. Contractul se completează cu prevederile legii 31/1990 și dispozițiile Codului Civil.

5.5. Litigiile intervenite între părțile contractante se vor soluționa pe cale amiabila. În caz de nereușită, părțile se vor putea adresa instanței judecătorești de la sediul Prestatorului.

5.6. Părțile declară pe proprie răspundere că dețin toate autorizațiile legale de funcționare pentru obiectul de activitate prevăzut în prezentul contract.

5.7. Hotelul își rezervă dreptul de a-și selecta clientela și poate refuza în anumite situații excepționale turiștii. Acest lucru va face obiectul comunicării situației și motivului refuzului Agenției, urmând a returna parțial sau total suma achitată de agenție în numele turistului, suma fiind returnată doar în contul Agenției în baza unei facturi storno.

5.8. Agenția este absolvită de orice alte tarife sau costuri și nu va fi trasă la răspundere pentru alte costuri realizate de turiști în incinta Hotelului. Acestea vor fi achitate de turiști direct Hotelului.

5.9. Agenția este obligată să informeze corect și complet turișii asupra facilităților precum și a regulilor de conduită din hotel, restaurant și zona spa menționate în anexa la prezentul contract.

6. CLAUZE FINALE

6.1. În perioada sejurului, Prestatorul se obligă să presteze în favoarea turistilor toate serviciile comandate și acceptate în oferta cerută de AGENȚIE.

6.2 Părțile au obligația să păstreze confidențialitatea datelor personale a turiștilor, conform GDPR, să asigure respectarea drepturilor de protecție a intimității turiștilor și fiecare răspunde în parte de datele turiștilor preluate și prelucrate.

6.3. Atât Prestatorul cât și Beneficiarul se angajează în a evita apariția situațiilor de concurență neloială, sau promovarea de oferte sau informații false pentru a atrage clienți sau potențiali clienți sau diverse avantaje. Utilizarea de imagini, poze, machete sau orice materiale de promovare, necesită aprobare reciprocă și orice materiale promoționale trebuie prezentate în prealabil și acceptate de ambele părți.

6.4. Prezentul contract poate fi modificat cu acordul ambelor părti, cu preaviz scris în termen de 30 (treizeci) de zile și cu accordul ambelor părți asupra modificarilor.

6.5. Acest contract începe la data semnării, pentru o durată nedeterminată.

6.6. Contractul a fost încheiat online în format PDF.


NOTĂ:
4* reprezintă camerele renovate la standarde de 4 STELE.
3* reprezintă camerele nerenovate, la standarde de 3 STELE.

PRESTATOR, HOTELBENEFICIAR

Hotel ROMAN****Maramureș

MY LADY ANGEL SRL

Angelica ROMAN






Vă rugăm să verificaţi datele şi apoi să semnaţi acest contract, în chenarul de mai jos, folosind mouse-ul sau degetul (dacă aveţi touchscreen). Prin semnarea acestui document, sunteţi de accord cu toate datele şi cu toţi termenii contractuali. După ce semnaţi vă rugăm să SALVATI şi apoi să PRINTAŢI / SALVAŢI contractul. Vă mulţumim.